Bu ýönekeýZYNG!
Bir derejeli ulgamda hatlary alyşmak üçin ilkinji platformany hödürleýäris.
Siz we siziň hatyňyzy kabul edijileri, araňyzda hiç zat ýok.
Hakyky gizlinlik!
Gizlinlik
bu biziň iň esasy we zerur erkinligimiz!
Hakyky gizlinlik!
Gowşurylan.
Hut şunuň üçin biz ses berenimizde, köpçülik däl-de, kabinada ses berýäris.
Biziň pikirlerimiz diňe bize degişli, hem-de biz pikirlerimiz üçin hiç kimiň öňünde jogap beremzok.
Koprak oka...
Azrak oka..
Nusgasy ýok. Maglumatlaryň akylly seljerilmesi ýok.
Siziň hem-de siziň hatyňyzy alan adamlaryňyzda nusgalarynda başga hatlaryň nusgalary ýok. Sizden başga hiç kim siziň hatlaryňyzy alanok, şonuň üçin hem olary seljerip bilenok. Hiç bir kompaniýa siziň şahsy maglumatlaryňyzdan peýda gazanyp bilmeýär.
Koprak oka...
Azrak oka..
Peer-to-Peer.
Hatlary alyşmak boýunça beýleki platformalardan tapawutlylykda biz aragatnaşygyň bir derejeli protokolyny ulanýarys. Siziň hatlaryňyz hiç haçan serwera barmaýar. Ine biz şu derejede gizlin!
Koprak oka...
Azrak oka..
Aslynda şahsy.
Biz hatlary alyşmak üçin bazarda iň arassa programma bolmaga çalyşýarys. Biz hiç hili hatlary alamzok. Hatlar ugradyjynyň telefonyndan göni kabul edijiniň telefonyna barýarlar. Bulut ýok. Merkezi serwer ýok. Bu hakyky şahsy hat alyşyk.
Koprak oka...
Azrak oka..
Zyng tapawutlanýar.
01
Biz siziň hatlaryňyzy saklamaýarys, sebäbi ol hatlar hiç haçan bize gelenok.
02
Biziň çatlarymyz we poçta ulgamlarymyz ulanmak üçin mugt, sebäbi gizlinligiň bahasy bolmaly däl.
03
Bize ynanmak hökman däl, sebäbi biz hiç haçan siziň hatlaryňyzy almaýarys. Bize ynanmagyňyzy hem islämzok. Ynam - bu düýpli erkinlik däl; düýpli erkinlik gizlinlikdir.
04
Biz ulanyjylaryň enjamlaryny hususy internet kanalynyň üsti bilen birleşdirip, öz şahsy çatlaryny, elektron poçtasyny we jaňlaryny ugratmaga mümkinçilik berýäris. Viber, WhatsApp we beýleki hyzmatlar sizden hatlaryňyz gowşurylan soň olaryň pozulýandygyny ynanmagy soraýar (olar metamaglumatlary näme edýärler)?
05
Biz hiç haçan siziň hatyňyzy alamzok. Edil haty döredip "ugrat" düwme basmak ýaly aňsatlyk bilen ol hatlary özüňiziň gowşurmagyňyza mümkinçilik berýäris.
Zyng siziň häzirki ulanýan hyzmatyňyzdan tapawutlydyr.
Bütin dünýädäki ulanyjylary baglamak üçin biz gizlinlige esaslanýan çemeleşmäni ulanýarys.
HATLAR, ÇATLAR, ÇAŇLAR ZYNG-da HEMME ZAT, DOLULYGYNA MUGT.
Ýekeleýin we toparlaýyn hatlar.
Zyng-yň beýleki ulanyjylary bilen şahsy we howpsuz hatlaryňyz bolsun.
Serwersiz elektron poçta.
Zyng elektron poçta salgyňyzy dörediň we zyng.com bolan beýleki elektron poçta salgylaryna serwersiz elektron hatlary ugradyň.
Hemme zat bir ýerde.
Bir şahada beýleki ulanyjy bilen alşylan elektron hatlaryňyzy, çatlaryňyzy we jaňlaryňyzy görüň.
Ýitip gidýän hatlar.
Siziň ugradan hatlaryňyzyň kabul edijiniň enjamyndan haçan pozulmalydygyny özüňiz saýlaň.
Standart elektron poçta.
Islendik salga elektron haty ugratmak üçin öz Zyng elektron poçta salgyňyzy ulanyp bilersiňiz; emma bu hereket gizlin bolman biler, sebäbi biz başga poçta serwerleriniň hereketlerine gözegçilik edip bilmeýäris.
Audio we wideo jaňlar.
Zyng-yň beýleki ulanyjylaryna ýekeleýin we toparlaýyn jaň ediň.
Koprak oka...
Azrak oka..
Biziň ulanyjylarymyz bizi gowy görýärler.
Siz hem şeýle.
4.8
Google Play
4.7
App Store