Tapawudy näme.
Zyng-yň patentli tilsimaty ulanyjylaryň arasynda göni bir derejeli ulgam ýoluny döredýär. Aşakdaky ýokary derejeli diagrammalara we patentlere serediň, olar Zyng-yň hatlary gowşuryş usulynyň beýleki hat alyş platformalaryndan tapawudyny görkezýär.
ZYNG bolsa bir nusgany gönüden-göni
ugradyjydan kabul edijä ugradýar
Hemişe şifrli.
Ýaşyla geçmek. ZYNG-a geç.
Zyng-yň Peer-to-Peer Networking tilsimaty hatlar ugradylanda elektrik energiýasynyň sarp edilişini hem ähmiýetli derejede azaldýar.
Beýleki messenjerler
Gowşuryş
Siziň hatlaryňyz
nusgalanýar we ýatda saklanýar
ortaça 32 gezek ulgam serwerlerinde.
Zyng siziň maglumatlaryňyzyň ogurlanmagyny
mümkin däl ýagdaýa
getirýär!
Gadyrly Akmurad,
tekst haty
Gadyrly
Akmurad,
tekst
haty
Gadyrly Akmurad,
tekst haty
Goşmaça howpsuzlyk üçin Zyng hatlary böleklere bölýär we olary aýratynlykda ýetirýär, şeýlelikde hiç bir ugurda doly okalýan hat bolmaýar.