Có sự khác biệt gì.
Công nghệ được cấp bằng sáng chế của Zyng tạo một đường dẫn trực tiếp, ngang hàng (peer-to-peer) giữa các người dùng. Tham khảo các đồ thị cao cấp và bằng sáng chế dưới đây để hiểu rõ phương thức truyền tải tin nhắn của Zyng khác với các nền tảng tin nhắn khác.
ZYNG gửi một bản duy nhất trực tiếp
từ Người gửi đến Người nhận
Luôn luôn Được mã hóa.
Sống Xanh. Sống Zyng.
Công nghệ mạng Peer-to-Peer của Zyng giúp giảm đáng kể lượng điện năng sử dụng trong quá trình truyền tin nhắn.
Các dịch vụ tin nhắn khác
Gửi
Tin nhắn của bạn được
sao chép & lưu trữ
trung bình 32 lần\máy chủ không kết nối mạng.
Zyng khiến việc ăn cắp dữ liệu của bạn trở nên
bất khả thi trên thế giới ảo
Tin nhắn Gửi Đình.
Tin
nhắn
Gửi
Đình
Tin nhắn Gửi Đình.
Để tăng tính an toàn, Zyng cắt nhỏ tin nhắn thành nhiều phần và truyền chúng đi riêng lẻ để không một đường truyền nào chứa một thông tin đọc được.